Kadlec-Židle.cz

Prodej sedacího nábytku, výroba stolů,
komod a skříněk do interiérů


Košík je prázdný .

REKLAMAČNÍ ŘÁD

 

I.OBECNÉ PODMÍNKY

Povinnost kupujícího

Kupující, který není spotřebitelem, je ve vlastním zájmu povinen bezprostředně po dodání zboží jej prohlédnout a bez zbytečných odkladů informovat prodejce o případných zjištěných závadách. Kontaktní osobou při řešení reklamací je paní P. Kociánová, tel. 604 216 803, e-mail: p.kocianova@kadlec-zidle.cz. Kupující, který je spotřebitelem, by ve vlastním zájmu měl učinit obdobné kroky při převzetí věci jako kupující, který spotřebitelem není. Předejde tak případným nepříjemnostem při reklamaci z důvodu poškození zboží při přepravě.

 

Oprávněnou reklamaci je možné podat těmito způsoby:

a) e-mailem

b) doručením na adresu prodejny, využít můžete přepravních společností: GLS, Česká pošta (služba obchodní balík)

c) osobním doručením do sídla firmy

Kupující je povinen uvést:

a) číslo objednávky, které je zasíláno společně s potvrzením objednávky v e-mailu

b) co nejvýstižnější popis závad a jejich projevů

c) prokázat uzavření kupní smlouvy – zejména prostřednictvím faktury či dodacího listu.

 

Povinnost prodávajícího

Reklamace včetně odstranění vady bude vyřízena bez zbytečných odkladů, a to nejpozději do 30 dnů ode dne uplatnění reklamace, pokud se strany nedohodnou jinak (do této lhůty se nepočítá nutná doba pro odborné posouzení vady) a vyrozumí o tom reklamujícího formou elektronické pošty nebo telefonicky, pokud se strany nedohodnou jinak. Prodávající je povinen vydat písemný reklamační protokol, který obsahuje informace o tom, kdy spotřebitel právo uplatnil, co je obsahem reklamace a jaký způsob vyřízení reklamace spotřebitel požaduje, a dále potvrzení o datu a způsobu vyřízení reklamace, včetně potvrzení o provedení opravy a době jejího trvání, případně písemné odůvodnění zamítnutí reklamace.

 

II. ROZPOR S KUPNÍ SMLOUVOU

V případě, že věc při převzetí kupujícím není ve shodě s kupní smlouvou (dále jen "rozpor s kupní smlouvou"), má kupující právo na to, aby prodávající bezplatně a bez zbytečného odkladu věc uvedl do stavu odpovídajícího kupní smlouvě, a to podle požadavku kupujícího buď výměnou věci, nebo její opravou; není-li takový postup možný, může kupující požadovat přiměřenou slevu z ceny věci nebo od smlouvy odstoupit. To neplatí, pokud kupující před převzetím věci o rozporu s kupní smlouvou věděl nebo rozpor s kupní smlouvou sám způsobil. Rozpor s kupní smlouvou, který se projeví během šesti měsíců ode dne převzetí věci, se považuje za rozpor existující již při jejím převzetí, pokud to neodporuje povaze věci nebo pokud se neprokáže opak.

 

III. ZÁRUČNÍ PODMÍNKY, UPLATNĚNÍ REKLAMACE V ZÁRUČNÍ LHŮTĚ

Všeobecná ustanovení

Tento reklamační řád se vztahuje na zboží, u kterého byla reklamace uplatněna v záruční době.

Ke každému zboží je přikládána faktura, která slouží i jako záruční list. Pokud si zboží neodebírá osobně, tak se rozumí převzetím zboží okamžik, kdy zboží přebírá od dopravce.

Pokud kupující, který není spotřebitelem, zjistí jakýkoliv rozdíl mezi tím, co je uvedeno na faktuře a skutečně dodaným zbožím (například v druhu nebo množství) a nebo pokud s dodávkou neobdrží správně vyplněný dodací list, je povinen ihned, nejpozději však do tří dnů, podat písemnou zprávu na adresu prodejny prodejci, který vyhotovil fakturu. Pokud tak neučiní, hrozí mu, že na pozdější případnou reklamaci nebude brán zřetel. Kupující, který je spotřebitelem, by ve vlastním zájmu měl učinit obdobné kroky při převzetí věci jako kupující, který spotřebitelem není. Předejde tak případným nepříjemnostem při reklamaci z důvodu poškození zboží při přepravě. Spotřebiteli ale neučinění těchto kroků nijak nekrátí jeho práva.

 

Záruční podmínky

1) Délka záruky je 24 měsíců, pokud není uvedena doba delší, a začíná se počítat ode dne převzetí zboží kupujícím. Záruka se prodlužuje o dobu, po kterou byl výrobek v záruční opravě. Dojde-li k výměně, začne běžet záruční doba znovu od převzetí nové věci.

2) Zákazník doručí reklamované zboží na adresu prodejny a to nejlépe některým z následujících způsobů a to osobně nebo s využitím České pošty (služba obchodní balík), se kterými úzce spolupracujeme, aby bylo zaručeno zabránění vzniku škod způsobených přepravou. V případě oprávněné reklamace hradí přiměřené náklady na dopravu prodávající.

3) Jakmile bude reklamace vyřízena, tak prodávající bez zbytečného odkladu vyzve zákazníka k odběru zboží. Zákazník se také může dotázat na aktuální stav reklamace buď telefonicky nebo e-mailem.

4) Nárok na uplatnění záruky nelze uplatnit v těchto případech:

- neodbornou instalací, zacházením či obsluhou nebo použitím

- poškozením zboží živly

- poškozením zboží nadměrným zatěžováním nebo používáním, jež je v rozporu s účelem zakoupeného zboží a návodem k použití

- poškozením zboží při přepravě, pokud nebylo přepravováno s využitím služeb České pošty (služba obchodní balík) a tyto škody je nutné řešit s dopravcem při převzetí, jde-li o kupujícího, který není spotřebitelem.

5) Prodávající může po dohodě s kupujícím nahradit vadné a případně neopravitelné zboží jiným zbožím se stejnými parametry.

 

Práva plynoucí ze záruky, spotřebitel při uplatnění záruky má:

- jde-li o vadu odstranitelnou, právo na bezplatné, řádné a včasné odstranění vady, právo na výměnu vadného zboží nebo vadné součásti, není-li to vzhledem k povaze vady neúměrné, a není-li takový postup možný, právo na přiměřenou slevu z kupní ceny nebo odstoupit od kupní smlouvy

- jde-li o vadu neodstranitelnou bránící řádnému užívání zboží, právo na výměnu vadného zboží nebo odstoupit od kupní smlouvy

- jde-li o vady odstranitelné vyskytující se ve větším počtu nebo opakovaně a bránící řádnému užívání zboží, právo na výměnu vadného zboží nebo odstoupit od kupní smlouvy

- jde-li o jiné vady neodstranitelné a nepožaduje-li výměnu věci, právo na přiměřenou slevu z kupní ceny nebo odstoupit od kupní smlouvy

 

Závěrečná ustanovení

Tento reklamační řád nabývá účinnosti 1. 7. 2008.

Změny reklamačního řádu jsou vyhrazeny.

 

PROHLÁŠENÍ O OCHRANĚ OSOBNÍCH ÚDAJŮ

I. Prohlášení o ochraně osobních údajů

Společnost Kadlec si vysoce považuje důvěry svých klientů, je proto samozřejmostí, že veškeré Vaše osobní údaje považujeme za soukromé a důvěrné a uchováváme je v souladu s platnými zákony České republiky, zejména se zákonem o ochraně osobních údajů č. 101/2000 Sb., v platném znění. Zákazník uzavřením smlouvy souhlasí se zpracováním a shromažďováním svých osobních údajů v naší databázi po úspěšném splnění smlouvy a to až do doby jeho písemného vyjádření nesouhlasu s tímto zpracováním. Zákazník má právo přístupu ke svým osobním údajům a právo na jejich opravu včetně dalších zákonných práv k těmto údajům.

 

Tyto údaje jsou bezpečně uloženy na našich chráněných serverech a samozřejmě se zavazujeme je neposkytnout třetím osobám. Jedinou výjimkou jsou externí dopravní služby a to pouze tehdy, je-li to nezbytně nutné pro doručení zboží klientovi. Osobní informace jsou jim ovšem sděleny jen v minimálním, pro uskutečnění smlouvy, nutném rozsahu.

 

V případě, že Váš účet chcete zrušit, máte možnost také požádat o vymazání Vašich údajů z naší databáze zasláním e-mailu s požadavkem na zrušení účtu na adresu kadlec@kadlec-zidle.cz .